användning

Användning är synonymt med bruk och förbrukning och kan bland annat beskrivas som ”handlingen att använda något, bruk, nytta”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av användning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till användning

användande, användbarhet, behandling, bruk, båtnad, förbrukning, gagn, hantering, konsumtion, nytta, nyttjande, praxis, tillämpning

Motsatsord till användning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till användning.

Vad betyder användning?

 1. handlingen att använda något, bruk, nytta
 2. det att använda något, eller det sätt på vilket något används

Exempel på hur ordet användning kan användas

 1. man kan se en ökad användning av returpapper
 2. han fick snart användning för sin utbildning
 3. cykeln börjar komma till användning igen

Exempel på hur ordet användning används i svenska tidningar

 1. I Sverige och några få andra länder, främst i Norden och Baltikum, är användningen av elektroniska identitetshandlingar, e–id, utbredd, och tekniken har kraftigt bidragit till utvecklingen av nya digitala produkter och tjänster.
 2. Med stor sannolikhet hänger ökningen samman med att allt fler människor arbetar hemifrån på grund av den pågående pandemin och då ökar också användningen av fjärrskrivbord.
 3. Men stadens polis har nu bestämt sig för att utöka användningen.
 4. Lättade restriktioner kommer leda till ökad användning av elsparkcyklar, tror företagen själva.
 5. I den nya boken förklarar en specialist mycket noggrant dna–teknikens användning inom brottsbekämpningen och testresultatets olika grader av bevisvärde.
 6. ”Vi har förespråkat att beslutsfattare ska anamma en mer robust reglering när det gäller etisk användning av ansiktsigenkänning och under de senaste dagarna har kongressen signalerat att den är redo att anta denna utmaning.
 7. Med kriminell miljö menas en plats där vapnet kan komma till brottslig användning.
 8. Framför allt på grund av ökad användning av olja och fossilgas, men också genom infrastrukturprojekt och ökad produktion av stål och cement.
 9. – Det är den avsedda användningen av ett munskydd som styr vilken typ som är lämpligt att använda.
 10. Bland annat har frågan om användning av visir och munskydd i äldrevården varit otydlig, menar hon.
 11. Presidentordern bannlyser all användning av utrustning som är utvecklad av företag som kontrolleras av utländska aktörer och förbjuder inköp av utrustning som kan utgöra ett nationellt säkerhetshot.
 12. Så jag lade upp en notis i sociala medier om att vänner som ville vara med och bidra kunde swisha en slant till mig så skulle jag se till att det kom till användning.
 13. Samtidigt ser vi hur digitala mötestjänster som Skype och Zoom får ökad användning och vi kan förvänta oss att allt fler företag och myndigheter därför väljer att investera i digitala lösningar inte bara för att hantera den kris vi befinner oss i nu.
 14. Utrustning som används av flera ska torkas av med desinfektionsmedel efter användning.
 15. Nu kan de spåren komma till användning, praktiskt och handfast.
 16. Fortfarande kan man i annonser se motoreffekter angivna i hästkrafter (hk), trots EU–föreskrifter om användning av SI–enheter.
 17. Det finns en stor enighet om att ökad användning av trä som byggmaterial bör eftersträvas inom alla typer av byggande.
 18. De får bära med sig egen dryck och energi, då arrangören vill minimera användningen av skoter.
 19. Under 2019 är planen att vidareutveckla odlingsanläggningen i Liljeholmen, samt satsa mer på användningen av artificiell intelligens för att optimera resursanvändning.
 20. Hela världen måste minska på användningen av plast, säger professor Joëlle Rüegg.
 21. Rutinerna för användningen av navelkateter i liknande fall ska därför kompletteras.
 22. Då, anser han, är investeringskalkylens användning mer relevant för synen på den debatt som fördes om bygget av Förbifart Stockholm.
 23. Så vad kan vi de facto lära oss från rymdsektorn? Och hur kan vi accelerera användningen av teknik och insikter från rymdsektorn för att utveckla nya innovationer?.
 24. Förklaringen är främst mer användning av förnybar energi samt ett tilltagande skifte från kol till naturgas.
 25. Tanken är att anti–solpanelerna ska drivas av värmeenergi som vanligen slösas vid användningen av fossila bränslen och därmed göra dem utsläppsneutrala.
 26. – Minskad användning av strålbehandling och lägre doser av vissa cytostatika kommer förhoppningsvis att leda till färre allvarliga biverkningar.
 27. Det är inte rimligt att de ska få ta alla naturresurser i anspråk samtidigt som utsläppen vid tillverkning och användning håller på att få katastrofala följder.
 28. Reducera antal personer i kriminalitet med användning av tvångsmedel.
 29. Men eftersom energibehovet växer så fort, ökar ändå användningen av fossila bränslen.
 30. För privat och oövervakad användning är Intercept X for Mobile gratis och tillgänglig i Apple App Store och Google Play.
 31. Men i höstas gav stadsjuristen i staden grönt ljus för användningen av plattformen.
 32. I dessa fall har Microsoft börjat kontakta de drabbade kunderna, även om de skriver att de inte hittat någon ”skadlig användning” av dessa data.
 33. Samtidigt leder användning av energi till utsläpp av värme.
 34. Nu på tisdag ska inrikesministern träffa de sex myndigheter som i november fick i uppdrag av regeringen att ”öka samhällets samlade förmåga att hantera explosiva varor och den illegala användningen av dessa” för att förhöra sig om arbetet.
 35. Trafikanalys ska ta fram ett kunskapsunderlag och analysera vilka åtgärder som kan behövas för att främja en omställning till en större användning av flyg helt eller delvis drivna av el.
 36. Andra plastprodukter som delvis omfattas är bland annat engångsbestick och sugrör inom restaurangbranschen, som om fem år ska ha minskat sin användning av engångsplast med 30 procent.
 37. Och precis som i Sverige verkar New Yorks småbarnsföräldrar vara dem som får mest användning för sina lånekort.
 38. För att öka användningen av Petro har regeringen lockat med en bonus värd 30 amerikanska dollar till offentliganställda, pensionärer och soldater.
 39. Förväntningen är att Ellen–projektet ska ha gått jämnt ut efter fyra till fem års användning.
 40. Dessutom vill vi införa professionsprogram för lärare och rektorer som kan underlätta användningen av duktiga lärare där de behövs som bäst.
 41. Även om du är trött på dina egna grejor kan du tjäna en slant på att de kommer till användning för andra.
 42. – Det som väcker känslor engagerar – och ger pengar, säger Ulrika Hedman, forskare i journalistik vid Göteborgs universitet som har följt och intervjuat svenska journalister om deras användning av sociala medier sedan 2011.
 43. – Vi måste dra lärdom av Norge och optimera användningen av elnäten.
 44. Vi vet inte om passet kom till användning men en källa säger att passet var med Ghosn när han åkte från Japan till Turkiet.
 45. ”Även om dessa videor fortfarande är ovanliga på internet innebär de en signifikant utmaning för vår industri och vårt samhälle i takt med att användningen ökar”, skriver Facebook i ett blogginlägg.
 46. Det förbättrar luftkvaliteten, ger möjlighet till annan användning av yta och ändrar normer.
 47. Grundformen var densamma för alla men inredning och fönster kunde specialbeställas allt efter tänkt användning.
 48. Vi tar ett vapen i beslag varannan dag, och i vissa fall har vi anledning att tro att de skulle komma till användning.
 49. Göteborgs stad gav grönt ljus för användningen av molnbaserade Office 365 medan Försäkringskassan stoppade utrullningen av ett nytt HR–system.
 50. Enligt miljödepartementet minskade landets användning av plastpåsar med 2 miljarder, eller cirka 5.
 51. Dock säger ordningslagen att man ska ”göra en bedömning om användning av fyrverkeri kan innebära risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”.
 52. Man intervjuar även föräldrar, då man ser att deras engagemang är nyckeln till användning.
 53. I samma uttalande står även skrivet att rumänska förbundet straffas med böter på motsvarande drygt 400 000 kronor för användning av pyroteknik.
 54. – Människorättsöverträdelser som dokumenteras inkluderar överdriven eller onödig användning av våld som ledde till olagliga dödanden och skador, godtyckliga gripanden och tortyr och övergrepp inkluderat sexuellt våld.
 55. – Det är kalendrar med halvnakna kvinnor i helt onormala situationer när det gäller användning av deras röjsågar och motorsågar.
 56. Jytte Guteland är också upprörd över att målet att minska användningen av bekämpningsmedel med 50 procent i EU inte längre finns med.
 57. Förklaringen är minskad användning av kol, men det motverkas av fortsatt ökade utsläpp från gas och olja i världen.
 58. Det sistnämnda har gjort formatet populärt bland hackare som vill utvinna kryptovalutor i smyg och enligt en rapport från Technische Universität Braunschweig står detta för 32 procent av den totala användningen i dagsläget.
 59. Klorpyrifos är det vanligaste bekämpningsmedlet mot insekter som används inom jordbruket, men det har aldrig varit godkänt för den användningen i Sverige.
 60. Det andra kravet handlar om lagtillämpning, där M och KD – liksom V – motsätter sig användningen av lagen om valfrihetssystem, LOV, vid förändringen av Arbetsförmedlingen.
 61. Ett nästa steg för den tänkta tjänsten är att kombinera det med så kallade smarta kontrakt – det vill säga en slags automatiserade avtal som reglerar olika typer av användning.
 62. Den här guiden för hur du använder de olika verktygen förutsätter att du använder containertjänsten EC2, lagringstjänsten S3 och Data Transfer, vilket utgör grunden för de allra flesta användningar av AWS.
 63. Nederländerna förbjöd användningen av Office 365 i den offentliga förvaltningen, Tyskland i skolorna av integritetsskäl och Frankrike valde en on–prem–lösning för att kunna hålla informationen i landet.
 64. Det kräver bland annat användning av en vpn–tjänst, som låter dig surfa via servrar i någon av regionerna där tjänsten finns tillgänglig.
 65. Men enligt Grafnetter finns det många företag som fortfarande är sårbara och det gäller speciellt stora företag som fortfarande har kvar de svaga nycklarna i sina AD–servrar och det finns fortfarande gott om enheter kvar i användning som inte uppdaterats.
 66. Två av anledningarna till den minskade ökningen är att användningen av kolkraft i USA och Europa minskat något, och att den kinesiska ekonomin backat.
 67. De allra flesta dödsfall till följd av malaria drabbar barn i Afrika, men efter stora satsningar sedan år 2000 har dödsfallen minskat kraftigt på grund av ökad användning av myggnät, myggmedel, mer effektiv behandling och bättre diagnostik.
 68. Kina är det land i världen där användningen av ansiktsigenkänning är allra mest utbredd.
 69. De personer som har behörighet att låsa upp datan har unika lösenord, vilka loggas vid varje användning.
 70. På Hongkongbörsens hemsida uppges bolaget syssla med utrustning för militär och civil användning.
 71. Förutom fortsatta informationskampanjer, ökad användning av reflexer och bättre efterlevnad av trafikreglerna pekar Nordén också på att trafikmiljöerna är viktiga.
 72. Ställ krav på ökad användning av återvunna råvaror – med tydlig dokumentation på att materialen uppfyller krav enligt gällande lagstiftning, baserad på en vetenskaplig riskbedömning.
 73. – Genom digitaliseringen kan man samla in data, bearbeta den och dra slutsatser för att styra elproduktion och användning på bästa sätt, säger Maria Sandqvist, kanslichef på Forum för smarta elnät.
 74. Med stor säkerhet blir även behandling av tumörsjukdomar en viktig användning för Crispr som för närvarande testas i patienter för att förstärka immunförsvarets förmåga för att angripa cancerceller.
 75. Företagets grundare Sid Kouiderin demonstrerade inför stor publik för första gången hur Nextmind kan användas för att läsa av hjärnans signaler och direkt styra användningen av exempelvis ett dataspel eller en film på Netflix.
 76. Förutom en pop up–annons som ansågs alltför påträngande stämdes även bolaget för användningen av uttryck som "Spela nu!" och "Vinsten på banken inom 5 min".
 77. Däremot kommer kanske privatkunder kommer att minska sin användning, eftersom det finns andra alternativ som är mer kostnadseffektiva.
 78. Och kanske kan ett mer långvarigt test med användning i verkliga livet övertyga oss mer på den punkten.
 79. Anna Åkerfeldt, som forskar inom lärande och införande och användningen av teknologier inom utbildning, leder metodutvecklingen.
 80. Den enskilt största källan till utsläpp av lustgas är jordbrukssektorn, och användningen av kvävegödsel en bakomliggande orsak till det.
 81. EU–direktivet uppmuntrar också användningen av digitala verktyg.
 82. Högsta nationella säkerhetsrådet i Iran har beslutat att användningen av internet ska begränsas under ett dygn, rapporterar Isna.
 83. Ska 2–gradersmålet uppnås krävs infångning och lagring av koldioxid, att användningen av kraftverken begränsas till att endast erbjuda flexibilitet och stabilitet alternativt att de stängs ner helt.
 84. Den enkla lösningen på plastproblemet är alltså att för det första förbjuda råvaran råolja, för det andra tvinga fram riktig återvinning och för det tredje att samtidigt kraftigt minska användningen av plast.
 85. Men den liberalt sinnade Jolys pamflett kom ändå till användning, som råmaterial till en reaktionär förfalskning.
 86. Det andra är att antalet personer som ingår i kriminella nätverk ska reduceras genom användning av tvångsmedel, säger Stefan Hector, som ska leda arbetet i sin nya roll som kommenderingschef.
 87. Skärmen som har utvecklats vid Nanjing–universitetet ska också vara mer ljusstark än andra tack vare användningen av keramiska nanopartiklar i en gummilik plast.
 88. – Så länge det finns energilagringskapacitet kvar i batterierna kommer de förmodligen inte att skickas till återvinning, eftersom det för närvarande innebär en kostnad, medan ytterligare användning kan innebära intäkter, säger Lisbeth Dahllöf.
 89. Där målet är att öka företagens kunskaper om, användning av och investeringar i flexibla automationslösningar.
 90. Nina hittar en Alviksdress i gömmorna, matchtröjan har hon inte hemma eftersom den alltid lämnas in för tvätt efter användning.
 91. Där började han fundera över den enorma konsumtionen av vardagsprylar han såg i Kina, användningen av plast utan relevant sophantering.
 92. – Särskilt hänsynslös är användningen av sprängmedel, fortsätter han.
 93. Regeringen har sedan tidigare tillsatt en utredning som har i uppdrag att vässa lagen och se över tidsgränsen för verkställighetsförvar och användning av t ex fotboja så att kontrollen kan förstärkas i avvaktan på att en utvisning kan verkställas.
 94. Sådan användning kommer att kräva betydligt mer robusta komponenter.
 95. Sverige är i dag världsledande på användning av förnybara drivmedel för vägtransporter.
 96. I ett uttalande från Johnson, som ska ha skickats till NRK, nekar Johnson bland annat att han har stöttat användning av våld som ett politiskt verktyg.
 97. Efter dödsolyckan förbjöd Arbetsmiljöverket fortsatt användning av maskinen som visade sig sakna klämskydd.
 98. Det går emot den gängse uppfattningen att litiumjonbatterier generellt sett bör hållas vid, eller strax över, rumstemperatur – både vid laddning och vid användning.
 99. Prestanda mättes med Cinebench R20, Geekbench 5, 3dmark och HD Tune Pro, samt bedömdes med filmredigering i Adobe Premiere Elements, webbnavigering med Chrome och Edge, uppspelning av Netflix–film och minst två dygns vardaglig användning.
 100. Elbranschen ligger många år efter när det gäller användningen av digitala lösningar.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till användning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bruk en synonym till användning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.