utformning

Utformning är synonymt med design och layout och kan bland annat beskrivas som ”handlingen att utforma något; form ”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av utformning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till utformning

design, formgivning, layout, modellering, skapa, skärning

Motsatsord till utformning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till utformning.

Vad betyder utformning?

 1. handlingen att utforma något; form 
 2. sätt på vilket något har utformats; utseende

Exempel på hur ordet utformning kan användas

 1. han gillade husets utformning

Exempel på hur ordet utformning används i svenska tidningar

 1. Regeringen föreslår också att vapenbrott med enhandsvapen ska bestraffas som grovt, om vapnet är kraftfullt eller har särskilt farlig konstruktion eller utformning.
 2. Hälsominister Bent Høie (H) säger att många anser att dagens utformning av smittskyddslagen har brister.
 3. En liten coronaeffekt har märkts av på själva utformningen av uppgifterna som eleverna vill ha hjälp med.
 4. När kompletterande måttangivelser används ska måttangivelse enligt 2 § ges en dominerande utformning.
 5. – Sverige ska fullt ut delta i EU–samarbetet och i dess utformning på ett sätt som värnar svenska intressen, sade Linde.
 6. – Sverige ska fullt ut delta i EU–samarbetet och i dess utformning på ett sätt som värnar svenska intressen, säger Linde.
 7. Frågan om platshistorik är brännhet på grund av Google Maps utformning.
 8. Den följde bara av att ”mänsklighetens” avsaknad av rasskillnader nu togs som en naturlig princip för samhällets utformning mot social homogenitet.
 9. Arbetet kring utformningen av Järva begravningsplats har präglats av många års dialog, med såväl boende, religiösa företrädare, intresseorganisationer och allmänhet.
 10. Skolsegregationen beror till stor del på boendesegregationen, men utformningen av skolvalet ökar segregationen väsentligt.
 11. Läroböckernas utformning kan därför inte förklara de varierade kunskapsresultaten, menar forskaren Jonas Jäder.
 12. Exakt hur utformningen av en sådan ska se ut kan diskuteras.
 13. Här råder fotoförbud, eftersom rummet är en plats för forskning, men vi får tillåtelse att ta bilder i en bestämd vinkel som inte avslöjar för mycket av rummets utformning.
 14. Idag organiseras sjukvården utifrån modellen Partnership working där arbetsgivare, fackföreningar och professionella organisationer arbetar tillsammans för att personalen ska vara aktivt involverade i vårdens utformning.
 15. I maj 2014 bjöd Akademiska Hus in till en arkitekttävling om utformningen av en ny byggnad.
 16. Nya Golfen tar ett stort kliv från sin föregångare i fråga om förarplatsens utformning och det kommer att bli en vattendelare.
 17. En annan förklaring är skattesystemets utformning.
 18. I dansen, koreografin och det kreativa med designen, ljuset, utformningen av scenen.
 19. Styrelsen i Brighter, som kallar emissionen för en ”Förmånsemission”, uppger sig ha tagit del av uttalandet med förvåning, eftersom styrelsens fortsatta bedömning är att Brighter och dess aktieägare gynnas genom utformningen av emissionen.
 20. I princip kan det bli en form av importskatt, även om den slutliga utformningen fortfarande är oklar.
 21. – Vi vill gå vidare i arenafrågan, inget snack om det, men utformningen måste vi diskutera, både internt i partiet men också med andra partier, säger Jonas Attenius.
 22. Syftet är att ge partierna information om och insyn i det pågående arbetet med utformningen av reformen.
 23. – Vi behöver stärka och utveckla det operativa samarbetet mellan myndigheter, öka kunskapen kring ursprung, införsel, utformning och hantering av explosiva varor som innehas och används i kriminella sammanhang, sa Mikael Damberg under presskonferensen.
 24. – Det finns en risk att våra industriföretag hamnar på efterkälken om de inte är med och påverkar utformningen av de framtida standarderna för industri 4.
 25. Regeringen har bjudit in samtliga riksdagspartier att delta i utformningen av Sveriges nya migrationspolitik efter 2021.
 26. Båda dessa styrmedel syftar till att öka försäljning och därmed också indirekt produktion av biodrivmedel, men inget i nuvarande utformning styr specifikt mot ökad svensk produktion.
 27. Vi har studerat de talrika konstföremålen, utformningen och metallurgin, liksom skelettens genetik och förekomsten av olika isotoper.
 28. – Många av de som kommer och vill köpa en gravsten till en anhörig har ofta en klar bild av vilken stensort och utformning man vill ha.
 29. Något som har ställt krav på tunnelns utformning, berättar projektledare Jenny Röström.
 30. Man måste också beskriva att direkta skatter på arbete endast står för en tredjedel av skatteinkomsterna, men att utformningen av dessa skatter har stor betydelse för ekonomins funktionssätt.
 31. Byggnadens höjd och utformning har dessutom planerats för att skapa bästa möjliga förutsättningar för luftflöden.
 32. Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på molnets utformning och samtidigt vilka delar av myndigheternas verksamheter som i fortsättningen kommer att få placeras i privata moln.
 33. När EU–länderna nu har enats sinsemellan kan förhandlingar starta med representanter från Europaparlamentet om den slutliga utformningen av lagstiftningen.
 34. Försvarsberedningen överlämnade sin rapport ”Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025” den 20 december förra året.
 35. Lagrådet ansåg att regeringen inte redovisat förslaget ordentligt och att berörda remissinstanser inte fått tillräckligt med tid att analysera samt ge synpunkter på lagens utformning och innehåll.
 36. I detaljplanen ingår också att Rymdtorget ska byggas om med en ny utformning.
 37. Viveka Hirdman–Ryrberg, som hållit i samlingens utformning, pekar mot några inglasade målningar av konstnären Hilma af Klint, som inom kort har en stor soloutställning på Guggenheim i New York.
 38. – Trafikkontoret har kommit fram till att det går att göra en ny utformning, som blir billigare men har en kortare livslängd, säger Daniel Helldén, och berättar att han fick informationen på tisdagens möte med trafikkontoret.
 39. De flesta säger att det här är en farlig utformning av lagstiftningen, säger han.
 40. Han var drivande i utformningen av förband för en mera rörlig skärgårdsstrid.
 41. Det svenska damlandslaget hade en lång och infekterad konflikt med det svenska fotbollförbundet i fjol rörande spelaravtalets utformning.
 42. Han konstaterade att Bank of Japan beslutar om den mest lämpliga utformningen av avkastningskurvan vid varje möte.
 43. Hur den exakta utformningen blir får vi återkomma till.
 44. Eftersom Ann–Sofie Hermansson (S) inte ser kulturens egenvärde kan hon utan att blinka lägga sig i kulturens utformning när den inte längre gynnar hennes andra politiska projekt.
 45. Trots dess utformning är hastighetsgränsen på vägen satt till 100 km i timmen.
 46. Eller rättare sagt den konstnärliga utformningen.
 47. Detta genom en förändrad utformning av moderatorn.
 48. Utöver planens utformning och lasten påverkar även andra faktorer, som väder och eventuell väntetid i luften.
 49. Och de stora skillnaderna i kombinationer och utformningar.
 50. Studenternas uppgift är att bidra till stadsdelens utformning.
 51. Därför lär mycket hända under den kommande säsongen för att optimera bilens utformning i den ständiga jakten på hundradels sekunder.
 52. Ett sätt att gripa föremål och som möjliggör utformning av verktyg.
 53. Ulrik Samuelsson, som är mannen bakom stationens utformning, lyckades övertyga Stadsmuseet om att dörrarna skulle passa mycket bra just här – som minne av ett Stockholm långt tillbaka i tiden.
 54. Det innebär att vi är motståndare till utformningen av den nu föreslagna exitskatten.
 55. Den andra delen består av en enkät med oklar utformning.
 56. Enligt Trafikverket skulle nya föreskrifter för utformning och skötsel av cykelvägar minska allvarligt skadade med omkring 20 procent årligen.
 57. Enligt överklagande part är både utformning och placering problematisk.
 58. Sedan spontas kajen upp med samma utformning som Söder Mälarstrand har.
 59. Men motsvarande bestämmelser finns i många andra OECD–länder, även om utformningen skiljer sig.
 60. Avhandlingen "Rätt och ära" blev av stor betydelse för utformningen av ärekränkningsbrotten vid brottsbalksreformen 1965.
 61. Myndigheten konstaterar att en samtyckeslag i enlighet med regeringens utformning skulle innebära att man inte på förhand kan veta vilka handlingar som är straffbara.
 62. Slutbetänkandet om säkerhetspolitiken och det svenska försvarets utformning efter 2021 kommer dock inte förrän våren 2019.
 63. Rådet menar också att en samtyckeslag i den utformning som regeringen har presenterat skulle göra att det juridiska beslutet avgörs av vad en enskild domare kommer fram till.
 64. Man söker nu ett tiotal nya medarbetare som ska bidra till utformning av SFL, teknikutveckling av SFR och SFL, val av plats för SFL, samt delta i analysen av om slutförvaren uppfyller myndighetskraven på säkerhet efter förslutning.
 65. Han upptäckte då att studenterna var nöjdare år 2005 – men ändå hade mycket mer synpunkter på kursens utformning än tio år tidigare.
 66. Den slutliga utformningen av lagstiftningen avgörs i förhandlingar mellan representanter för Europaparlamentet, ministerrådet (EU–ländernas regeringar) och kommissionen.
 67. Rune spelade en viktig roll i utformningen av den nya myndigheten.
 68. Lagens säger att god estetisk utformning ska främjas, men inte att kommunerna måste detaljstyra.
 69. Även om de konstaterar att det visserligen finns en viss likhet då båda logotyperna innehåller ett äpple slår de ändå fast att utformningen skiljer sig så pass mycket att Diabetes Wellness Sverige inte kan dra nytta av Apples starka varumärke.
 70. Lekvärdet mäts i allt från utformning, solljus och materialval till hur jämställd och inkluderande lek som möjliggörs.
 71. Under många år har riksdagen emellertid velat skrota spelmonopolet och främjandeförbudet i dess diskriminerande utformning.
 72. Efter matchen klargör domaren Tobias Björk regelns utformning.
 73. Han lade fram flera förslag för utformningen av monumentet.
 74. Socialdemokraterna och Miljöpartiet styr regionen i minoritet och bär därmed det yttersta ansvaret för styrningen och organisationens utformning.
 75. För det andra har utformningen av ett tillstånd och de villkor som fastställs för driften av verksamheten avgörande betydelse för möjligheten att utöva en effektiv tillsyn och kunna avgöra om tillståndet följs.
 76. Köket är för många hemmets hjärta, vilket inte bara ställer krav på kökets utformning utan också belysningen.
 77. Faktorer som form, funktion, material och tänkt användningsområde för byxan avgör fickans utformning.
 78. Vi rekommenderar att ni som anläggningsansvarig tar rulltrappor med denna utformning av stegbenet och/eller material ur drift” skrev besiktningsmannen i ett mejl till landstingets trafikförvaltning den 6 februari 2015.
 79. Miljöbalkens nuvarande utformning och tillämpning bromsar möjligheter att nyindustrialisera Sverige, utan att ge miljönytta.
 80. Det kan man göra med bibehållen valfrihet, till exempel genom utformningen av blanketter.
 81. Kontraktets utformning binder Henningsson till IFK i ytterligare två år.
 82. Därför föreslår jag att företrädaransvaret för skatter, i dess nuvarande utformning, bör tas bort.
 83. De är läsbara objekt, som får verket att vetta mot modernismen, där boksidans utformning är ”en bärande del av det estetiska uttrycket”.
 84. Den smarta utformningen av batteriet med lätt utbytbara moduler för enkla reparationer eller kommande uppgraderingar är extra plus.
 85. Det är vi i Region Skåne som kommit på den bästa utformningen av vårdvalet – hittills, sa han.
 86. Man experimenterade med utformningen av strålskärmen och hur flygplanets olika system kunde skyddas från strålningen.
 87. Androidappen använder samma utformning som körs i surfplattor.
 88. Vid utformningen av skolans senaste utvecklingsplan, på frågan vad han hade för mål, hade han svarat ”vet ej”.
 89. Med beaktande av tonen och utformningen är det knappast heller tillräckligt för brottet uppvigling.
 90. – Syftet med ett planprogram är att få in synpunkter, och inte ett beslut om slutgiltig utformning.
 91. Åby Stora Pris är i sin utformning unikt på den svenska storloppshimlen.
 92. Åtgärderna för att nå målet består av en rad insatser, allt från utformningen av trafikmiljön till översyn och övervakning av hastigheter.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till utformning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är design en synonym till utformning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.