verkställa

Verkställa är synonymt med framtvinga och förverkliga och kan beskrivas som ”utföra, genomföra, sätta (en plan) i verket”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av verkställa och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till verkställa

effektuera, expediera, framtvinga, förverkliga, genomdriva, genomföra, leverera, praktisera, utföra, uträtta

Motsatsord till verkställa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till verkställa.

Vad betyder verkställa?

 1. utföra, genomföra, sätta (en plan) i verket

Exempel på hur ordet verkställa kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet verkställa används i svenska tidningar

 1. Åklagaren beslutade att fingeravtrycket skulle tas direkt på mobilen och två tulltjänstemän verkställde beslutet, rapporterar Dagens Juridik.
 2. Däremot har han svängt när det gäller ansvarsfrågan och säger att han ska tala med alla delstatsguvernörer om att verkställa sina egna planer.
 3. De skriver vidare att viseringspraxis för iranska medborgare är restriktiv på grund av läget i landet och svårighet att verkställa avlägsnandebeslut.
 4. – När vi får hit en asylsökande som är en säkerhetsrisk för vårt land, då ser vi ju nu att även om vi drar tillbaka uppehållstillstånd och beslutar om utvisning – så kan man inte verkställa utvisningen i de flesta fall.
 5. Om ännu fler i det skånska näringslivet ställer upp så verkställer vi byggplanerna i Sjöbo, säger, Erik Martinson på Svea Solar.
 6. ”Det kan icke nog framhållas, att den eller de polismän, som verkställa den första undersökningen på brottsplatsen, påminns om att under inga förhållanden vidröra något föremål, förr än undersökning angående förekomsten av fingeravtryck verkställts.
 7. Från flera håll rapporteras om kompetensbrist och it–konsulter blir då avgörande för att kunna verkställa digitaliseringen av offentlig sektor.
 8. Rivningen av delar av gång– och cykelbanorna kommer att verkställas under december.
 9. Med hjälp av satellitövervakning finns möjligheten att observera vår planet från rymden för att sedan verkställa åtgärder nere på jorden för att motverka exempelvis klimatkrisen.
 10. Han utlovar information till resenärerna ifall strejkåtgärderna verkställs.
 11. Ändå försattes personerna på fri fot på grund av att det fanns hinder för att verkställa utvisningarna.
 12. Ett fackligt ombud som var med beskriver anklagelserna som grundlösa och ledningen verkställer inte heller några formella insatser efteråt.
 13. Men enligt Migrationsverkets bedömning går det inte att verkställa utvisning med hänsyn till deras säkerhet då de riskerar förföljelse i sina hemländer.
 14. Men då det finns en hotbild mot männen är det osäkert om beslutet kan verkställas och därför släpptes de på fri fot tills vidare.
 15. Många väljer att inte lämna Sverige frivilligt och polisen har därför svårt att hinna verkställa alla utvisningsbeslut.
 16. Men utvisningarna kan inte verkställas på grund av situationen i deras hemländer.
 17. Vi avser att verkställa och slutföra detta.
 18. Dessa idéer konsoliderades under Ronald Reagan, vars administration lämnade konkurrenslagarna intakta men förändrade sättet som tillsynsmyndigheterna skulle tolka och verkställa dem.
 19. Där konstateras att det föreligger stora brister i planering av insatser för personer med funktionsnedsättning, stort behov av metodutveckling och kompetenshöjning på såväl ledningsnivå som hos dem som verkställer stödet till de enskilda.
 20. Vakthavande befäl hos polisen beslutade att beslagta fiskhusen och Kustbevakningen verkställde beslaget och transporterade fiskhusen till hamnen i Luleå och överfördes senare till polisen.
 21. I en granskning skriver kommissionen att Sverige annars riskerar att bryta mot sitt åtagande att verkställa utvisningar och avvisningar av personer som inte har rätt att vistas i landet.
 22. Även Martin Saliba kan dömas till dödsstraff, men sedan januari 2004 – sista gången Libanon verkställde dödsstraffet – har landet varit restriktivt och i flera fall har dödsstraff omvandlats till livstids fängelse.
 23. Hovrätten skriver vidare att "delgivning önskas verkställd och redovisas åter till hovrätten senast den 6 augusti 2018".
 24. Enligt gränspolisen hade man i januari i år cirka 17 000 pågående ärenden från Migrationsverket att verkställa.
 25. – Vid minsta överträdelse ska de tillbaka in i fängelse i väntan på att utvisning kan verkställas, säger Åkesson.
 26. SD lovar också att se till att utvisningar verkligen verkställs.
 27. Vi kommenterar inte enskilda sajter, men vi verkställer dessa policys och utvärderar kontinuerligt sajter för att säkerställa att de följs, säger Farshad Shaloo, pressansvarig på Google Sverige.
 28. Hemlig dataavläsning är i många avseenden en ny metod att verkställa andra hemliga tvångsmedel som hemlig avlyssning och kameraövervakning.
 29. Det behöver verkställas och kännas av i hela verksamheten.
 30. Åklagaren, å  andra sidan, menar att straffet för de båda männen ska skärpas – samt att skadeståndskravet verkställs.
 31. I april skall de verkställas.
 32. Partiet anser att man måste ta hårdare tag för att verkställa fler utvisningsbeslut.
 33. Den har varit ruskigt effektivt verkställd, och kulturministerposten är central för den agendan, säger en person som vill vara anonym och som har stor insyn i det kök där den finska politiken tillagas.
 34. Akilov skulle utvisas från Sverige, men hade gått under jord och utvisningen kunde inte verkställas.
 35. Domen skulle ha betytt att oppositionen kunde återta sin majoritet i parlamentet, om den verkställts.
 36. Enligt lagförslaget ska det nu krävas att Migrationsverket beslutar om inhibition för att sådana utvisningar inte ska verkställas.
 37. Akilov ska nu utvisas från Sverige, men utvisningen kan inte verkställas.
 38. – De anhölls på morgonen, vilket senare verkställdes samma dag av polisen.
 39. Han skulle utvisas från Sverige, men utvisningen kunde inte verkställas.
 40. Och det fjärde är analyser av problemet att tjänstemän som måste anlitas som  för att verkställa det som olika uppdragsgivare vill få genomfört ofta ser till sina egna intressen i stället för till uppdragsgivarnas.
 41. Infrastrukturbeslut som togs under ledning av dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) verkställs nu i Göteborg och kommer bidra till ytterligare utveckling för Sverige och särskilt Västra Götaland.
 42. Hotet skulle verkställas den 8 januari.
 43. Hovrätten kände inte till att straffet redan verkställts och ändrade tingsrättens dom till villkorlig dom och 60 dagsböter.
 44. Utvisningsbeslut som ännu inte är verkställda är nu i strid med gällande praxis, ändå verkar det som att de ska verkställas, säger, Maria Rankka vd för Stockholms handelskammare.
 45. Oppositionen och de andra allianspartierna är nu emot att sommarens beslut verkställs.
 46. Polisen lobbar för att få tillgång till mer datalagring, genomföra hemliga dataavläsningar och för att effektivare kunna verkställa avvisningsbeslut.
 47. Rörande den sistnämnde mannen står det i domen att "fängelsestraffet ska anses helt verkställt", detta i och med att han suttit häktad i fem månader.
 48. En tredje man i samma ålder döms till nio månaders fängelse, men har suttit häktad så länge att straffet redan anses vara verkställt.
 49. Polisen hade inte lyckats verkställa utvisningen eftersom man inte visste var han befann sig.
 50. – Vi har gjort bedömningen att det inte finns eller har funnits risk för att hotet ska verkställas.
 51. Om beslutet hade verkställts kunde en domstol ha fattat ett interimistiskt beslut – ett beslut tills vidare – som gett Nya Tider rätten att vara på plats.
 52. Jag tror inte att de är det på grund av brist på medmänsklighet eller att de tror att det är enkelt att verkställa eller löser fattigdom.
 53. Allt gjordes i stor hast, som det brukar vara när man fattar politiska beslut och sedan snabbt måste visa att man har verkställt dem, säger Severinov.
 54. Som det brukar vara när man fattar politiska beslut och sedan snabbt måste visa att man har verkställt dem, säger Severinov.
 55. Polisens räknar med att verkställa 4 000 utvisningar och avvisningar i år, vilket skulle vara en ökning jämfört med förra året, då ungefär 3 000 genomfördes.
 56. Utredaren Inger Söderholm har tidigare sagt att hon vill att häktade barn ska hållas på hem där man i dag verkställer ungdomsvård, så kallade SIS–hem.
 57. SIS står för Statens institutionsstyrelse och har bland annat till uppgift att verkställa sluten ungdomsvård.
 58. Vissa länder tar inte emot personer som tvångsutvisats och i de fallen verkställer den polisen inte tvångsutvisningar.
 59. Den sista avrättningen i Sverige verkställdes 1910, då Johan Alfred Ander avrättades med giljotin efter att ha dömts för rånmord.
 60. Är han inte det så kan inte saken prövas och tingsrättens dom står fast, men det blir ju svårt att verkställa någon påföljd, säger hon till TT.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till verkställa är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är framtvinga en synonym till verkställa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.